Statut

Page

Statut

Stowarzyszenia ”Wszystko dla Dzieci”

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Stowarzyszenie nosi nazwę: WSZYSTKO DLA DZIECI w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

2.Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Gliwice. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

3.Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

4.Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

5.Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

6.Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami, o tych samych lub podobnych celach. Stowarzyszenie może przystępować do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

7.Stowarzyszenia ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8.W ramach realizacji celów statutowych Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków

9.Stowarzyszenie jako osoba prawna może w szczególności:
posiadać i dzierżawić wszelki majątek ruchomy i nieruchomy, – nabywać i zbywać posiadany majątek,
być stroną umów, przyjmować i czynić darowizny, fundacje, legaty,
występować we wszystkich sprawach sądowych i administracyjnych.

ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

10.Celem Stowarzyszenia jest:

- Inicjowanie i realizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych
- Udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom będącym ofiarami chorób i/lub ubóstwa, oraz ich rodzinom lub opiekunom.
- Udzielanie pomocy w leczeniu i rehabilitacji chorych dzieci.
- Udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych dzieciom, młodzieży i rodzinom
- Rozwijanie idei wolontariatu
- Kształtowanie osobowości młodych ludzi.
- Prowadzenie działalności edukacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej
- Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
prowadzenie grup samopomocowych.,
organizowanie spotkań z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych,prowadzenie edukacji rówieśniczej,
prowadzenie edukacji środowiska lokalnego.
prowadzenie działalności interwencyjnej w sytuacjach kryzysowych,współpraca z instytucjami, w tym publicznymi, które w swoich zadaniach mają działalność na rzecz dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
- Organizowanie imprez dobroczynnych i zbiórek darów przeznaczonych dla realizacji celów Stowarzyszenia.
- Przekazywanie środków finansowych na leczenie i rehabilitację.
- Przekazywanie środków rzeczowych codziennego użytku, w tym żywności, dla dzieci i ich rodzin potrzebujących takiej pomocy
- Podejmowanie innych zgodnych z prawem przedsięwzięć,     jakie okażą się celowe dla realizacji statutowej działalności.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

11. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

12. Stowarzyszenie posiada członków: zwyczajnych,wspierających,honorowych.

13. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele stowarzyszenia przyjęta przez Zarząd na podstawie uchwały i pisemnej deklaracji

14. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

15. Członkiem wspierającym staje się na podstawie deklaracji i uchwały Zarządu.

16. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

17. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

18. Członkowie zwyczajni mają prawo:biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

19. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów, przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
regularnego opłacania składek. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

20. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

21. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

22. Utrata członkostwa : Każdy członek Stowarzyszenia może w dowolnym czasie wystąpić ze Stowarzyszenia, składając do jego Zarządu na piśmie stosowne oświadczenie woli, przy czym za datę wystąpienia uznaje się datę wpływu tego oświadczenia (dokumentu) do Stowarzyszenia.

23. Walne zgromadzenie może podjąć uchwalę – większością 2/3 głosów – o skreśleniu z listy członków, gdy ten nie działa w Stowarzyszeniu oraz nie wykazuje zainteresowania jego działalnością i celami.

24. Zarząd Stowarzyszenia może podjąć uchwałę o wykluczeniu z listy członków w przypadku stwierdzenia faktu uchylania się od obowiązku płacenia składek członkowskich przez okres 6 miesięcy lub powzięcia wiadomości o czynie stanowiącym przestępstwo, wykroczenie, przewinienie czy też będącym sprzecznym z dobrymi obyczajami. Decyzja o skreśleniu lub wykluczeniu członka stanowi jednocześnie zawieszenie członka w prawach członkowskich – do czasu jej uprawomocnienia się od decyzji, o jakiej mowa w ust. 4, przysługuje zainteresowanemu prawo złożenia odwołania do walnego zgromadzenia członków w terminie do 14 dni, licząc od daty otrzymania uchwały Zarządu lub, jeśli decyzja została podjęta przez walne zgromadzenie – 14 dni od podjęcia tej decyzji. Uchwała walnego zebrania członków jest podejmowana w głosowaniu tajnym, po wysłuchaniu prawidłowo zawiadomionego zainteresowanego, o ile stawi się na walne zebranie członków.

25. Prawa członków osób fizycznych wygasają także na skutek śmierci tych osób, zaś w odniesieniu do osób prawnych wygasają na skutek utraty przez nich osobowości prawnej, jak też na skutek rezygnacji, skreślenia lub wykluczenia

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

26. Władzami Stowarzyszenia są:
- Walne Zgromadzenie Członków,
- Zarząd,
- Komisja Rewizyjna.
- Kadencja władz.

27.Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

28.Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.

29.Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

30. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

31.W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:                                                               z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

32. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

33. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

34. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia

35. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.

36. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą: określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, uchwalania zmian statutu, wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia, udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, uchwalanie budżetu, uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze, rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

37.Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.

38. Zarząd składa się z 4 do 7 osób w tym prezesa , wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

39. Prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika wybiera Zarząd w głosowaniu jawnym spośród swoich członków.

40.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb oraz na wniosek komisji rewizyjnej .

41. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes. W czasie trwania kadencji osoby wchodzące w jego skład czy też cały Zarząd mogą być odwoływani przez nadzwyczajne walne zebranie członków lub też walne zebranie członków.

42. W przypadku wystąpienia członka Zarządu ze Stowarzyszenia, rezygnacji z funkcji członka Zarządu lub też niemożności uczestniczenia w pracach Zarządu z innych przyczyn przez okres dłuższy niż 6 miesięcy – Zarząd zostanie uzupełniony na najbliższym walnym lub nadzwyczajnym zebraniu członków, przy czym kadencja dokooptowanego członka Zarządu upływa z kadencją całego Zarządu

43. Uchwały Zarząd podejmuje większością głosów statutowej liczby członków Zarządu.

44. Do kompetencji Zarządu należą:                                                                                                 realizacja celów Stowarzyszenia, wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków, sporządzanie planów pracy i budżetu, sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia, reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków, przyjmowanie i skreślanie członków.

45. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza. Przewodniczącego, zastępcę oraz sekretarza wybierają członkowie komisji w głosowaniu jawnym spośród swoich członków.

46. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: kontrolowanie działalności Zarządu, składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków, prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu, składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia, składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

47. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów,
dotacji i ofiarności publicznej. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

48. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

49. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

50. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

51. Majątek Stowarzyszenia nie może być przeznaczany na: udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, przekazywanie na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, wykorzystywanie na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia, zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

52. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

53. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

54. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.